Πρόγραμμα εθελοντισμού 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   
Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
για  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω για την κατάθεση αιτήσεων για την προσφορά της εθελοντικής τους εργασίας κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και σας καλεί να καταθέσετε τις αιτήσεις σας σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.
 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (στο εξής καλούμενο ΦΕΣΤΙΒΑΛ) είναι ο μεγαλύτερος  κινηματογραφικός θεσμός της χώρας. Μία από τις δύο βασικές διοργανώσεις του είναι το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 2 έως 11 Μαρτίου 2018.
Πρόκειται για ένα διεθνές κι ελληνικό Φεστιβάλ. Στη δραστηριότητα που αναπτύσσει τις ημέρες της κύριας διοργάνωσής του, περιλαμβάνονται η προβολή ταινιών από διάφορες χώρες του κόσμου, η προβολή της πρόσφατης ελληνικής παραγωγής, τα αφιερώματα, οι τιμητικές τελετές προς τους προσκεκλημένους κινηματογραφιστές, η διοργάνωση της Αγοράς, masterclasses, ανοιχτές συζητήσεις κ.α.
 
Για πληρέστερη εικόνα του Φεστιβάλ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο  www.filmfestival.gr
 
Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ επιδιώκει να προβάλει με σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του: νέα ταλέντα, ανακάλυψη, συμμετοχή, συναίσθημα, γιορτή, πρόκληση, διαφορετικότητα/ ποικιλομορφία, έμπνευση, φιλικότητα.
Επί μέρους στοχεύσεις για την διεξαγωγή του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι:

 1. Η ενίσχυση της αφοσίωσης του «πυρήνα» των σινεφίλ και η επέκτασή του σε νέο κοινό.
 2. Η στενότερη σύνδεση του Φεστιβάλ με την πόλη της Θεσσαλονίκης.
 3. Η αποτελεσματικότερη παρουσίαση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τα άλλα φεστιβάλ του εξωτερικού.

 
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 
Ο ρόλος του Εθελοντή προϋποθέτει άτομα που διαθέτουν:

 1. Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και διαχείρισης καταστάσεων.
 2. Συνέπεια, εργατικότητα και ευγένεια προς τους επισκέπτες της διοργάνωσης, τους λοιπούς εθελοντές, τους υπαλλήλους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 3. Δεξιότητες επικοινωνίας.
 4. Συνεργασία με τους υπόλοιπους εθελοντές και το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 5. Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση άλλων γλωσσών.
 6. Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών θα συνεκτιμηθεί.

 
Γ.  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2018 έως τις 17.00 και ταυτόχρονα με την αίτησή τους θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
 2. Όσοι τελικά επιλεγούν να προσφέρουν την εθελοντική τους εργασία, θα προσχωρήσουν  ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση όπως παρακάτω στη παράγραφο Δ.2 αναφέρεται.
 3. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Τον κίνδυνο από την μη έγκαιρη περιέλευση πρότασης, φέρει ο υποψήφιος.
 4. Η  πρώτη επιλογή των εθελοντών θα γίνει από ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και η τελική απόφαση θα ληφθεί κατά την ανέλεγκτο κρίση της Διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Επί πλέον πέραν των ατόμων που θα επιλεγούν, θα σχηματισθεί κατάλογος με επιπλέον επιλαχόντες, τους οποίους και δύναται το ΦΕΣΤΙΒΑΛ να καλέσει να προσφέρουν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους κατά τη κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα. Κατά την κρίση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  μπορεί να κληθούν οι υποψήφιοι από την  ειδική επιτροπή για συνέντευξη σε χρόνο που θα καθορίσει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

Δ. ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 1. 1. Οι υποψήφιοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή εάν είναι υπήκοοι άλλων χωρών να γνωρίζουν καλά την Ελληνική γλώσσα.
  Εφόσον επιλεγούν, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ημερομηνία υπογραφής ίδια με αυτή της αίτησης,  από την οποία να προκύπτει ότι:
  3.1.   δεν  έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράστασης),  ή ότι έχει εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχει απολυθεί  με όρους (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
  3.2. ότι η εργασία του παρέχεται εθελοντικά και δεν υποκρύπτεται στο συμφωνητικό εξαρτημένη εργασία.
  4. Εάν επιλεγούν, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί επίσης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, και σε κάθε περίπτωση ταυτόχρονα με την υπογραφή του συμφωνητικού.

  Ε. Λοιποί ουσιώδεις όροι που θα περιληφθούν και στη συμφωνία εθελοντικής εργασίας μεταξύ  του υποψηφίου και του ΦΕΣΤΙΒΑΛ :
   
  1. Ο Εθελοντής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή κατά το ως άνω χρονικό διάστημα σε όποιο τμήμα και σε όποια εκδήλωση κρίνεται αναγκαία από τους υπεύθυνους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, οι οποίοι θα καθορίζουν και το ωράριό του και δηλώνει ότι θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και θα συμμορφώνεται στις υποδείξεις των υπευθύνων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, στους οποίους και θα αναφέρεται άμεσα για κάθε συμβάν που τυχόν προκύψει κατά την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών.
  2.  Ο εθελοντής  συμφωνεί ότι με την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών, δεν δημιουργείται σχέση εργασίας με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ και δηλώνει ότι δεν έχει αξιώσεις αποζημίωσης από την εκτέλεση- παροχή  των εθελοντικών του υπηρεσιών.
  3. Ο εθελοντής υποχρεούται, αν του ζητηθεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ,  κατά τη διάρκεια της εργασίας του να αποδεχθεί την ένδυση με χορηγικό διαφημιστικό αξεσουάρ (μπλουζάκι κ.λ.π.).
  4. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, σε αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς, θα προσφέρει στον εθελοντή την δωρεάν είσοδό του στις προβολές ταινιών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου καθώς και στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το χρόνο της θητείας του. 
  5. Η υποβολή αίτησης από τους υποψηφίους και τυχόν συνέντευξη αυτών στην ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν δημιουργούν κανένα δικαίωμα των υποψηφίων και ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση του Οργανισμού  προς αυτούς από καμία αιτία.
  6. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα κληθούν εντός πέντε ημερών (5) να υπογράψουν την σχετική συμφωνία εθελοντικής απασχόλησης, στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.
  7. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Συμφωνίας εκ μέρους του επιλεγέντος  υποψηφίου εθελοντή, συνεπάγεται τη μονομερή από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ λύση της Σύμβασης αζημίως.
  8. Σε περίπτωση που ο εθελοντής  επιθυμεί να σταματήσει την παροχή της εθελοντικής εργασίας του, οφείλει να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  3 ημέρες πριν την αποχώρησή του, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε βλάβη και ζημία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
  9. Οι υποψήφιοι  έχουν την αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για κάθε ζημία ή βλάβη, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους κατά την προσφορά της εθελοντικής εργασίας τους.
   

Η Γενική Διευθύντρια

Ελίζ Ζαλαντό

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (κτίριο Ολύμπιον...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 59ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου, 58ου, 59ου και 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 19ου, 20ου και...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η στιγμή που περιμένατε έφτασε! Αναμένουμε τις αιτήσεις εθελοντισμού σας για το 59ο Φεστιβάλ...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Αποτελέσματα

Το Τμήμα Εθελοντικού Προσωπικού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών για την 20η διοργάνωση του...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου και 58ου Φεστιβάλ ΚινηματογράφουΘεσσαλονίκης, 19ου και 20ου Φεστιβάλ...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 58ΟΥ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Αθήνα, ΦΚΘ/296/05/10/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Προβολή ντοκιμαντέρ «Koudelka Shooting Holy Land»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προβολή ντοκιμαντέρ Koudelka Shooting Holy Land Τρίτη 10 &...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», Πλατεία Αριστοτέλους 10  Θεσσαλονίκη  δημοσιεύει την με...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου και 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 19ου και 20ου Φεστιβάλ...

Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο 1ο KIDOT Festival

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο 1ο KIDOT Festival...

Αστυνομικές ιστορίες από το Χονγκ Κονγκ

Από τον Μπρους Λι στο κλασικό πλέον φιλμ Enter the Dragon στον Τζάκι Τσαν και τον Τσόου Γιουν Φατ

Πρόγραμμα εθελοντισμού 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ζήσε μαζί μας την απίθανη εμπειρία του Φεστιβάλ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΤΟΥ 58ου ΦΚΘ

Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 δίνεται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΦΙΣΑΣ ΤΟΥ 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ   1.500 ευρώ (+ Φ.Π.Α.)    ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:  Στην ηλεκτρονική...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Αποτελέσματα

Το Τμήμα Εθελοντικού Προσωπικού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών για την 18η διοργάνωση του...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία  «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣHΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με την υπ’ αριθ....

Ημερίδα Δημοσιοποίησης Αποτελεσμάτων

Πρόσκληση στην Ημερίδα Δημοσιοποίησης Αποτελεσμάτων της Πράξης «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά...

Το φεστιβάλ υποστηρίζει την προβολή της ταινίας Architecture 101

Προβολή ταινίας «Architecture 101»   Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υποστηρίζει την προβολή της...

Αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ "Με τα μάτια ανοιχτά" στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

  «Με τα μάτια ανοιχτά» Αφιέρωμα στο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων   Η  Ένωση...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης του 17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας του 17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Για ...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Αποτελέσματα

Το Τμήμα Εθελοντισμού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών για την 17η διοργάνωση του Φεστιβάλ...

Πρόγραμμα εθελοντισμού 17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία  «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για ...

Ταινίες της Αγοράς του ΦΚΘ στο 64ο Φεστιβάλ Βερολίνου

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΦΚΘ ΣΤO 64ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ   Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Αγορά συγχαίρουν τις ελληνικές και...

Εισαγωγή στη γλώσσα του κινηματογράφου

Εισαγωγή στη γλώσσα του κινηματογράφου Από τον Νότη Φόρσο   Ο κινηματογράφος είναι ένα απίστευτο, πανέμορφο...

Μια ματιά στα κινηματογραφικά χνάρια του Άρθουρ Μίλερ

Μια «ματιά» στα κινηματογραφικά χνάρια του Arthur Miller Μουσείο Κινηματογράφου-Ταινιοθήκη...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση χρήσης με αντάλλαγμα των κυλικείων

To Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,...

CineΚάρταF με νέα τιμή και περισσότερα προνόμια

  CineΚάρταf με νέα τιμή και περισσότερα προνόμια   Τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 ξεκίνησε η προπώληση της ετήσιας CineΚάρταf για την...

Το ελληνικό σινεμά ταξιδεύει στο Τορόντο

Το ελληνικό σινεμά ταξιδεύει στον Καναδά Το 38ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τιμά φέτος...

Συλλυπητήρια για Αλίντα Δημητρίου

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΛΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εκφράζει τα συλλυπητήριά του για το...

Θερινό σινεμά στην Casa Bianca

O Δήμος Θεσσαλονίκης-Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού και το ‘Ατελιέ 3-103’*, με τη συνδρομή...

Avant premiere της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου

Η πολυαναμενόμενη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου Η σκόνη του χρόνου, παρουσιάστηκε σε avant premiere στο Ολύμπιον, στο πλαίσιο του 49ου Φεστιβάλ...

Ο Όλιβερ Στόουν και ο Εμίρ Κουστουρίτσα στο 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ο Όλιβερ Στόουν και ο Εμίρ Κουστουρίτσα στη συναυλία του δεύτερου με τη No Smoking Bandστην Αποθήκη Γ΄, στο 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου...

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Θεσσαλονίκη

 • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

 • Επικαιρότητα

 • Σας ενδιαφέρει...

Loading

oxen-waisted